0

ประกาศ นโยบายคุณภาพ

        บริษัท ทีอีเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่ จะนำองค์กรเข้า

สู่ระบบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯดังนี้


ทีอีเอ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า


ประกาศ  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565